تيواوره

تيواوره يک ترکيب آلي گوگردي با فرمول SC(NH2)2 مي باشد که عمدتاً به صورت بلورهاي جامد سفيد رنگ يافت مي شود. اين ماده از لحاظ ساختار مشابه اوره است، با اين تفاوت که به جاي اتم اکسيژن، اتم گوگرد جايگزين شده است. به دليل همين اختلاف ساختاري، خواص اوره و تيواوره به صورت قابل توجهي متفاوت مي باشد. تيواوره داراي دو فرم توتومريک است و به نام هاي تيواوره (Thione Form) و ايزوتيواوره (Thiol Form) شناخته مي شود. واکنش تبديل ساختاري آن ها به شکل زير است و در حالت کلي ثابت تعادل اين واکنش برابر 103×1/04 مي باشد:

واکنش تبديل توتومرهاي تيواوره

تيواوره در دماي 20 درجه سانتيگراد به مقدار g/lit 137 در آب مقطر حل مي شود و در مجموع در حلال هاي قطبي انحلال پذير و در حلال هاي غيرقطبي انحلال ناپذير است. جذب فرابنفش اين ماده در آب با pH معادل 7.4 در طول موج حداکثر 238 نانومتر گزارش شده است. در جدول زير خواص ديگري از تيواوره ارائه شده است:

ويژگي مقدار منبع
جرم مولي (g/mol) 76/1 Wikipedia.org
چگالي (g/cm3) 1/405 Mertschenk et al. 1995
فشار بخار در 20°C 10-9×9.98 Mertschenk et al. 1995
نقطه ذوب (°C) 182 Wikipedia.org
تراوايي مغناطيسي (cm3/mol) 10-5×4/24 Wikipedia.org
ثابت قانون هنري (Pa·m3/mol) در 20°C 10-9×5/6 BUA 1995

کاربرد تيواوره

تيواوره به خودي خود کاربرد محدودي دارد. اين ماده عمدتاً براي توليد دي اکسيد تيواوره مصرف مي شود، که يک عامل کاهنده در فرايندهاي نساجي به شمار مي آيد. کاربردهاي ديگر صنعتي تيواوره شامل توليد رزين هاي ضد حرارت و شتاب دهنده در فرايند انعقاد کائوچو مي باشد. تيواوره به عنوان يک عامل کمکي در ورق هاي ديازو، ورق هاي عکاسي حساس به نور و تقريباً در تمامي انواع کاغذهاي زيراکس مورد استفاده قرار مي گيرد. همچنين به عنوان تثبيت کننده رنگ در عکس هاي نقره-ژلاتين استفاده مي شود. تيواوره در فرايندهاي پوشش دهي الکتريکي کليفتون-فيليپس و بيور کاربرد دارد. به علاوه تيواوره به همراه کلريد قلع محلولي را تشکيل مي دهندکه به عنوان محلول پوشش دهي الکترولس قلع شناخته مي شود. اين روش پوشش دهي براي ساخت بردهاي الکترونيکي استفاده مي شود.

دي اکسيد تيواوره به عنوان جايگزين سديم هيدروسولفيت در صنايع نساجي معرفي شده است. نقش اين مواد در صنايع نساجي عبارت است از:

سديم هيدروسولفيت مشکلاتي نظير ناپايداري در حالت پودري، متصاعد نمودن گاز اسيدي، جذب رطوبت و توليد گرما در حين واکنش با آب را دارا مي باشد. به علاوه به دليل تجزيه سريع در محلول آبي، مقدار مورد نياز براي هر بار مصرف آن از مقدار پيش بيني شده بيش تر است. در فرايندهاي رنگرزي مداوم نيز تجزيه زيادي دارد و در نهايت مشکلات عديده اي را بوجود خواهد آورد. از اين رو دي اکسيد تيواوره براي غلبه بر تمامي مشکلات ذکر شده معرفي شده است.

 

  • کاربرد تیواوره عکس نقره-ژلاتین
  • کاربرد تیواوره پودر رنگ
  • کاربرد تیواوره ولکانیزاسیون کائوچو
  • کاربرد تیواوره دستگاه تثبیت رنگ
  • کاربرد تیواوره عکس نقره-ژلاتین
  • کاربرد تیواوره پودر رنگ
  • کاربرد تیواوره ولکانیزاسیون کائوچو
  • کاربرد تیواوره دستگاه تثبیت رنگ
Prev Slide Start Slide Pause Slide Next Slide

تماس با ما

ساعات کار: شنبه تا پنج شنبه از 8:30 صبح لغایت 5 بعد از ظهر

حفظ ارتباط

راه هاي ارتباطي جهت سفارش محصول:

اصفهان - منطقه صنعتی دولت آباد

خیابان سپاهان - پلاک 72

 

031-95018620

09105247538